पर्यटन संचालनालयाचे कार्यालय नवीन जागेत स्थलांतरित

मुंबई, दि २८ : राज्यातील पर्यटन वृद्धीसाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन संचालनालयाचे नरिमन भवन येथील मुख्यालय दि. ०६/०५/२०२४ पासून साखर भवन, चौथा मजला, रामनाथ गोएंका मार्ग, नरिमन पॉइंट मुंबई ४०००२१ येथे स्थलांतरित झाले आहे.

तरी, पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत सर्व संस्था/ भागधारक, पर्यटक व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/